Wat is er aan de hand?

Hier bij Ragnarøk Clothing, worden we nooit moe van het uitspreken van onze ambities om de huidige kledingindustrie te resetten, her te-evalueren wat onze relatie is met kleding en de enorm schadelijke manier van doen in en rond de kledingindustrie te tackelen. Kort gezegd: wij willen dingen rechtzetten!

Waarom wij geloven dat dit nodig is?

Het speelveld

De mondiale mode-industrie wordt geschat op ongeveer 3 triljoen $ (3.000.000.000.000) en maakt ongeveer 2% uit van het bruto binnenlands product van de wereld.1 Omdat het een van de grootste industrieën is, is het geen verrassing dat 1 op de 6 mensen die vandaag leven, werkzaam is in een of ander deel van de mode-industrie in de wereld.2 De constante vraag naar mode, nieuwe trends en innovatie in de sector heeft geleid tot de schijnbaar onstuitbare opkomst van de fast fashion, die per minuut nieuwe trends en collecties produceert.

De huidige mode-industrie wordt ongetwijfeld gedomineerd door fast fashion, waardoor niet alleen de snelheid waarmee kleding bij de consument komt is toegenomen, maar ook de snelheid en de massa waarmee zij tot afval wordt verwerkt. Door goedkoop te produceren en scherp geprijsde kleding aan een brede massa van zogenaamde “mainstream”-klanten aan te bieden, is de mode-industrie sinds 2000 in omvang verdubbeld. De grote spelers van de industrie doen hun best om de omzet hoog te houden. H&M, bijvoorbeeld, produceert ongeveer 12 tot 16 collecties per jaar, terwijl Zara overstijgt dit zelfs met 24 collecties.3 Deze collecties vertegenwoordigen allemaal verschillende “seizoenen”, en elk nieuw modeseizoen probeert het idee van mode opnieuw uit te vinden met nieuwe trends die geboren worden. Dit betekent ook dat de kleren van vorig seizoen worden weggegooid. We kopen 400% meer kleren dan twee decennia geleden. 4 De toename van de consumptie heeft gevolgen. Het meeste afval is niet biologisch afbreekbaar, wat betekent dat het 200 jaar of langer op stortplaatsen ligt, waarbij deeltjes in de bodem en het water terechtkomen en schadelijke gassen de atmosfeer in gaan.5

De materialen

72% van de stoffen die voor fast fashion worden gebruikt zijn goedkope synthetische stoffen, die meestal niet erg lang meegaan. Veel van deze synthetische stoffen vinden snel hun weg naar stortplaatsen, waar ze vrijwel niet kunnen vergaan. Kleine deeltjes die bij de productie ervan vrijkomen, lekken weg in het oppervlaktewater en onze oceanen. De schade aan onze planeet houdt helaas niet op zodra de kleding in de rekken ligt, want bij het thuis wassen komen nog meer microvezels vrij die ons mondiale ecosysteem nog meer vervuilen.6 Deze vezels kunnen bijna niet worden gerecycleerd en belanden daarom meestal op stortplaatsen, waar zij gemiddeld meer dan 5% van het totale afval uitmaken.7

Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie, importeert kleding ter waarde van 43,6 miljard euro per jaar, waarvan 90% afkomstig is uit niet-EU-landen, namelijk China, Turkije, India en Bangladesh. Duitsers kopen steeds meer modeartikelen, gemiddeld 60 stuks per jaar. De kledingstukken worden echter gemiddeld vier keer gedragen voordat zij worden weggegooid, waardoor alleen al in Duitsland jaarlijks een miljoen ton oude kleding wordt gedumpt. Met andere woorden: een gezin in de westerse wereld raakt 30 kilo kleding per jaar kwijt, waarvan slechts 15% wordt gerecycleerd of doneerd.8 Hoewel je kunt zeggen dat de mode-industrie door deze praktijken indrukwekkende omzetten heeft kunnen realiseren, heeft dit ook geleid tot enorme hoeveelheid sociale en milieuproblemen die zwaar opwegen tegen de waarde die zij heeft weten te produceren. been able to produce.

De mensen

We willen meer en we willen het sneller. De tijd voor het produceren en leveren van kleding wordt korter met de dag. De druk op lagekostenproducenten stijgt. Het zijn de meest kwetsbare leden van de fast fashion-industrie die hiervoor opdraaien, aangezien zij de volledige verantwoordelijkheid en het risico dragen van deze kortere productie- en levertijden. Terwijl deze toename van volume en snelheid de fabrikanten ertoe aanzet goedkopere arbeidskrachten in dienst te nemen of goedkopere materiaalbronnen te zoeken, verzwakt de zekerheid van de arbeidsomstandigheden en sociale normen. Productiearbeiders moeten harder werken, in vijandige omgevingen, voor hetzelfde loon of zelfs minder. De ineenstorting in 2013 van de enorme fast fashion fabriek Rana Plaza in Bangladesh is het bewijs hiervan.9 Grote rampen, zoals die, zijn algemeen bekend, maar ook minder zichtbare onrechtvaardigheden doen zich vandaag voor; grote detailhandelaars kunnen hun geplaatste bestellingen niet betalen als gevolg van Covid-19. Veel werknemers in de kledingindustrie krijgen niet de betaling die ze nodig hebben om te overleven.

De planeet

Als we de milieueffecten van fast fashion in aanmerking nemen, wordt het plaatje nog somberder. Op wereldschaal is de mode-industrie verantwoordelijk voor 10% van alle koolstofemissies. 10Dit is deels te wijten aan de complexe en lange toeleveringsketens die de meeste modebedrijven tegenwoordig gebruiken, met transport over de hele wereld tot gevolg, en deels aan de materialen die worden gebruikt. De problemen met synthetische vezels werden hierboven reeds belicht, maar de meest gebruikte natuurlijke vezel, katoen, is ook niet erg glorieus. Voor de productie van één kilogram katoen is tussen 8.000 en 22.500 liter water nodig (afhankelijk van de plaats waar het geteeld wordt11), wat resulteert in ongeveer 2.700 liter die nodig is om één enkel katoenen t-shirt te vervaardigen!12 Daar komt nog bij dat bij de productie van een T-shirt een hele kilogram schadelijke chemicaliën wordt gebruikt en 8 tot 9 kilogram CO₂ wordt uitgestoten in onze atmosfeer.13

Ten slotte heeft de drang naar goedkopere en meer opbrengende gewassen geleid tot een ongelooflijke degradatie van onze landbouwgronden.14 Dit is bijzonder slecht omdat een gezonde bodem essentieel is voor het voortbestaan van de mensheid. Terwijl de katoenproductie steeds meer steunt op genetisch gemodificeerde rassen die beter bestand zijn tegen natuurlijke bedreigingen, draagt zij ook bij tot de aantasting van de landbouwgrond in de wereld. De invloed op de voedselproductie en andere landbouwsectoren zou in de toekomst enorm kunnen zijn.

De toekomst

De reden voor deze blogposts is niet om een gevoel van hopeloosheid te verspreiden met betrekking tot de toekomst die ons te wachten staat. Zie dit eerder als een waarschuwing. Dingen gaan niet goed, er is geen voordeel in het sugar-coaten van dit feit. Maar dat betekent niet dat het slecht moet blijven.

Als we de sector willen veranderen, als we collectief de naald in de juiste richting willen duwen, moeten we de basisprincipes van wat er fout gaat begrijpen.

In de volgende blogposts zullen we de huidige stand van zaken in de mode-industrie vanuit verschillende invalshoeken belichten, met de bedoeling u gevarieerde en informatieve inzichten te verschaffen. Aarzel niet om te reageren op de auteurs en het team als geheel in de commentbox hieronder!

What’s wrong?

At Ragnarøk Clothing, we never get tired of stating our ambitions to reset the fashion industry, re-evaluate our relation to our clothes and tackle the massive social and environmental injustices brought about by fast fashion and other phenomena. In short: we want to put things right!

Why do we believe this is necessary?

The playing field

The global fashion industry is valued at around 3 trillion $ (3.000.000.000.000), making up around 2 per cent of the world’s gross domestic product.1 Being one of the biggest industries, it comes as no surprise that 1 out of 6 people alive today work in some part of the world’s fashion industry.2 The constant demand for fashion, new trends and innovation in the industry has led to the seemingly unstoppable rise of fast fashion, which produces new trends and collections by the minute.

Today’s fashion industry is undoubtedly dominated by fast fashion, which did not only increase the speed of apparel getting to the consumer, but also the speed and mass at which it moves to become waste. Through providing cheap to produce and competitively priced clothing to a broad mass of so-called “mainstream” customers, the fashion industry has been able to double in size since 2000. The big players of the industry do their best to keep turnover high. H&M, for instance, produces about 12 to 16 collections yearly, while Zara even tops this number with 24 collections.3 These collections are all representing different ‘seasons’, and every new fashion season tries to reinvent the idea of fashion with new trends being born. This also means that the clothes from last season will be thrown out. We buy 400% more clothes than just two decades ago.4 The increase in consumption has its consequences. Most of the waste is non-biodegradable, meaning it sits in landfills for 200 years or more while releasing particles into soil and water and harmful gasses into the atmosphere.5 

The materials

72% of the fabrics used for fast fashion are cheap synthetics, which usually don’t last very long. Many of these synthetic fabrics quickly find their way to landfills, where they are virtually unable to decay. Small particles issued from their production leak into surface waters and our oceans. The harm to our planet, unfortunately, doesn’t stop as soon as clothing lands on our shelves, since washing the items at home releases even more microfibres that add even more pollution to our global ecosystem.6 These fibres are nearly impossible to recycle and therefore tend to end up in landfills, where they make up an average of over 5% of overall waste.7

Germany, the biggest economy in the European Union, imports clothing valued at 43,6 billion € per year, 90% of which is sourced from non-EU countries, namely China, Turkey, India, and Bangladesh. Germans buy more and more fashion items, averaging 60 pieces a year. The items, however, are only worn four times on average before they are thrown out, resulting in one million tons of old clothing being dumped yearly in Germany alone. In a more general sense, a family in the western world gets rid of 30 kilograms of clothing a year, of which only 15% is recycled or donated.8 Even though you could argue that the fashion industry has been able to realize impressive turnovers through these practices, it has led to a multitude of social and environmental problems which heavily outweigh the value it has been able to produce.

The people

We want more and we want it faster. The time for producing and delivering clothing shrinks every day. Pressure on low-cost manufacturers rises. The most vulnerable members of the fast fashion industry are the ones paying up for this as they carry the full responsibility and risk of these shorter production and delivery times. While this increase of volume and speed pushes manufacturers to hire cheaper workforces or explore cheaper material sources, the security of working conditions and social standards weaken. Production workers have to work harder, in hostile environments, for the same salary or even less. The 2013 collapse of the huge fast fashion factory Rana Plaza in Bangladesh is a testament to this.9 Big disasters, like that one, are widely known, but less visible injustices also occur today; big retailers cannot pay their placed orders due to Covid-19. Many garment workers are lacking the payment they need to survive. 

The planet

Considering the environmental impacts of fast fashion, the picture turns bleaker. On a global scale, the fashion industry accounts for 10% of all carbon emissions.10 This is partly due to the complex and long supply chains most fashion companies use nowadays, resulting in transportation all over the world and partly through the materials that are being used. The issues with synthetics were already highlighted above, but the most used natural fibre, cotton, also doesn’t cover itself in glory. The production of a single kilogram of cotton requires between 8.000 and 22.500 litres of water (depending on where it’s grown11), resulting in about 2.700 litres needed to manufacture a single cotton t-shirt!12 On top of that, production of a t-shirt entails the use of a whole kilogram of harmful chemicals and issues 8 to 9 kilograms of CO₂ emissions into our atmosphere.13

Lastly, the push for cheaper and higher-yielding crops has led to an incredible degradation of our farming soils.14 This is particularly bad since healthy soil is essential for the survival of humanity. While the production of cotton increasingly relies on genetically modified strains that possess an improved resilience to natural threats, it also plays its part in the deterioration of global farming land. The influence on food production and other agricultural sectors could be massive moving towards the future. 

The future

The reason for these blog posts is not to spread a sense of hopelessness regarding the future we’re steering towards. Rather, see this as a wake-up call. Things are not going well, there’s no benefit in sugar-coating this fact. But that doesn’t mean that things have to stay bad.

If the industry is to change, if we collectively want to start pushing the needle in the right direction, we have to understand the fundamentals of what’s going wrong.

In the next couple of blog posts, we will illustrate the current state of the fashion industry from different angles, aiming to provide you with varied and informative insights. Don’t hesitate to interact with the authors and the team as a whole in the comment sections!

Why Ragnarøk?

Clothing has nearly always been a part of all human societies, fulfilling a wide spectrum of different needs throughout our shared history. Starting with more basic needs like protection from animals or nature, it has developed into something through which we are able to express who we are, by choosing what to wear. Throughout history, what we wore changed according to the specific culture we were a part of, but the trend of using it as a means to express ourselves individually through our clothing especially picked up steam during and since the industrial revolution as it allowed for cheaper production, which meant wider accessibility. The relatively simple clothing industry was heavily transformed and grown into what we know today as the fashion industry, providing more people with the possibility of choosing what to wear and how to present themselves. Unfortunately, this also created an industry which is known for a range of unsustainable practices, from the destruction of fertile topsoil to often unjustifiable labour practices in the manufacturing process.

We dream of a world where people do not have to ask or wonder if what they wear can be considered as ‘good’, because everything that is produced can be considered ‘good’. We are not there yet. The fashion industry, particularly the large fashion companies producing fast fashion, is one of the biggest polluters on the planet. Clothing has become comparable to a plastic bag; only briefly used, then disregarded and exchanged for a new one without much thought. This is where we start. We want to create a company that leads the way to an alternative industry, where clothing is appreciated for its value. But not just the clothing, also the people involved in making it and the planet that makes all this possible should be appreciated accordingly. This is why we created Ragnarøk.

(Picture: Samuel Wagner)

Ragnarøk is not an ordinary clothing company. We emphasize and value the production of sustainable, fair, and durable clothing while taking a leading role in reducing the global CO₂ output of the broader industry. We will maintain a transparent and participatory engagement with our community, or partners, which we define as everyone who is connected to our company in some way, from the person wearing to the person making the clothes, because they are an integral part of our story. We are convinced that the only way to achieve mutual trust and faith in the business is to aim for total transparency in every step of production and retail as well as broad and democratic customer and employee involvement, creating an interacting community which we believe will enable us to continuously define and re-invent the company. This is why we put an emphasis on developing Ragnarøk together. We see our community and partners as essential parts of our company and of our efforts to realize our vision for the fashion industry.